بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 47,112 45.09 132,661 44.36 135,102 44.71 149,947 47.49
اوراق مشارکت 66,125 63.29 153,008 51.17 154,447 51.12 127,505 40.38
سپرده بانکی 13,636 13.05 6,447 2.16 5,686 1.88 32,712 10.36
وجه نقد 20 0.02 134 0.04 134 0.04 134 0.04
سایر دارایی ها -27,012 -25.85 3,334 1.12 3,017 1 1,737 0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,343 26.17 72,973 24.4 74,506 24.66 73,365 23.24