بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 68,739 50.7 189,142 50.74 208,052 52.54 214,874 53.18
اوراق مشارکت 79,896 58.93 164,014 44 164,069 41.44 165,663 41
سپرده بانکی 13,515 9.97 7,472 2 13,578 3.43 14,244 3.53
وجه نقد 38 0.03 134 0.04 134 0.03 134 0.03
سایر دارایی ها -30,860 -22.76 8,700 2.33 6,930 1.75 6,012 1.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 37,342 27.54 89,417 23.99 93,013 23.49 96,639 23.92