نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 183,035 62.36 524,774 51.13 486,251 48.74 479,516 48.27
اوراق مشارکت 139,284 47.45 412,650 40.21 402,317 40.33 401,596 40.42
سپرده بانکی 20,072 6.84 74,023 7.21 95,275 9.55 99,048 9.97
وجه نقد 65 0.02 133 0.01 133 0.01 133 0.01
واحد صندوق 152 0.05 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 4,713 1.61 9,063 0.88 8,991 0.9 8,678 0.87
سایر دارایی ها -53,812 -18.33 5,622 0.55 4,710 0.47 4,518 0.45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 85,837 29.25 255,742 24.92 247,891 24.85 250,330 25.2