بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 54,195 47.6 163,561 50.59 176,667 51.73 138,215 40.83
اوراق مشارکت 69,695 61.22 137,188 42.43 132,069 38.67 135,199 39.94
سپرده بانکی 13,721 12.05 12,948 4 19,239 5.63 57,136 16.88
وجه نقد 26 0.02 134 0.04 134 0.04 134 0.04
سایر دارایی ها -28,310 -24.87 5,561 1.72 9,354 2.74 4,065 1.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,529 26.82 82,207 25.42 90,211 26.41 75,777 22.38