بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,061 49.52 174,522 49.09 174,344 48.98 183,723 50.62
اوراق مشارکت 76,211 59.84 158,129 44.48 163,497 45.94 164,327 45.28
سپرده بانکی 13,644 10.71 11,887 3.34 4,820 1.35 1,555 0.43
وجه نقد 34 0.03 134 0.04 134 0.04 134 0.04
سایر دارایی ها -29,951 -23.52 7,270 2.04 9,759 2.74 9,871 2.72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,069 27.54 92,134 25.92 89,421 25.12 85,088 23.44