نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 195,811 61.7 508,972 49.21 501,407 48.76 513,688 49.07
اوراق مشارکت 149,434 47.09 401,818 38.85 407,995 39.68 413,352 39.49
سپرده بانکی 23,087 7.27 111,559 10.79 107,910 10.49 108,209 10.34
وجه نقد 66 0.02 107 0.01 58 0.01 33 0
واحد صندوق 142 0.04 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 4,933 1.55 8,374 0.81 7,813 0.76 8,009 0.77
سایر دارایی ها -56,121 -17.68 3,417 0.33 3,081 0.3 3,500 0.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 93,055 29.32 268,694 25.98 271,127 26.37 288,677 27.58