نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 موسسه بنیاد برکت 950 %95.00
2 کارگزاری تدبیرگران فردا 50 %5.00