بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/04/15
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/07/15و 1397/08/15 و 1397/09/15به مدیر اجرا6 1398/04/04
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/06/15به مدیر اجرا6 1398/04/02
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 98/01/31(حسابرسی نشده) 1398/03/28
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سالانه منتهی به 97/10/30(حسابرسی شده) 1398/02/23
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/10/30(حسابرسی شده) 1398/02/23
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/10/30(حسابرسی نشده) 1397/11/16
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/07/30(حسابرسی شده) 1397/11/14
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/07/30(حسابرسی نشده) 1397/08/23
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/04/31(حسابرسی شده) 1397/07/18
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/05/15به مدیر اجرا6 1397/05/23
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/04/31حسابرسی نشده 1397/05/10
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/02/15و 1397/03/15و 1397/04/15به مدیر اجرا6 1397/05/10
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/01/31حسابرسی نشده 1397/03/09
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سالانه منتهی به 961030 حسابرسی شده 1397/02/15
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا منتهی به سه ماهه منتهی به 961030 حسابرسی شده 1397/02/15
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا منتهی به سه ماهه چهارم و سالانه منتهی به 96/10/30 حسابرسی نشده 1397/01/28
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/07/30 1396/10/05
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/04/31 1396/06/08
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/01/31 1396/03/09
گزارش مدیر اجرا 1396/02/25