نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ایتام برکت

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق دعوت میگردد تا در جلسه مجمع که در ساعت 13روز شنبه مورخ 13/08/1396 در محل بنیاد برکت: تهران – میدان آرژانتین -خیابان بخارست – خیابان هشتم – پلاک٦-طبقه اول تشکیل می شود به منظور تمدید دوره فعالیت صندوق،تصویب هزینه کارمزد مدیر و تغییر بند 2-4 امیدنامه و سایر موارد حضور بهم رسانند.حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در مجمع بلامانع می باشد.