نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش مدیر اجرا

سلام؛

گزارش یک ساله مدير اجراي صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت منتهي به ٣٠ دی ماه ١٣٩٤در قسمت گزارشها-صورتهاي مالي قابل دسترسي ميباشد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا