نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسيم سود دوره پنجمین صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/٨/١٣٩٤

سلام؛
بدينوسيله به اطلاع نيكوكاران محترم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت مي رساند كه پنجمین دوره تقسيم سود براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/٠٨/١٣٩٤ انجام و به ازاي هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ١٨،٧٨٠ ريال  و جمعا به مبلغ ٩٦٦ میلیون ریال به حساب مدیر اجرا به نام موسسه بنیاد برکت واریز گرديد که اطلاعیه بعدی نیز جهت نحوه ی تخصیص مبالغ از سوی مدیر اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا