نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسيم سود دوره چهارم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣١ روزه منتهي به ١٥/٧/١٣٩٤

سلام؛
بدينوسيله به اطلاع نيكوكاران محترم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت مي رساند كه چهارمین دوره تقسيم سود براي دوره ٣١ روزه منتهي به ١٥/٠٧/١٣٩٤ انجام و به ازاي هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ٣،٩٤٣ ريال  و جمعا به مبلغ  ٢٥٨ میلیون ریال به حساب مدیر اجرا به نام موسسه بنیاد برکت واریز گرديد که اطلاعیه بعدی نیز جهت نحوه ی تخصیص مبالغ از سوی مدیر اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا