نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش مدیر اجرا

باسلام؛

گزارش مدير اجراي صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت منتهي به یکم  مهر  ماه ١٣٩٤در قسمت گزارشها-صورتهاي مالي قابل دسترسي ميباشد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا