نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسيم سود دوره دوم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي سه ماه منتهي به ٢٠/٤/١٣٩٤

سلام؛
بدينوسيله به اطلاع نيكوكاران محترم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت مي رساند كه دومین دوره تقسيم سود براي سه ماه منتهي به ٢٠/٠٤/١٣٩٤ انجام و به ازاي هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ١٨،٢٥٢ريال  و جمعا به مبلغ  ٩٨٢ میلیون ریال به حساب مدیر اجرا به نام موسسه بنیاد برکت واریز گرديد که اطلاعیه بعدی نیز جهت نحوه ی تخصیص مبالغ از سوی مدیر اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا