نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع سالیانه

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع صندوق که در ساعت ١٠ صبح روز شنبه مورخ ١٣٩٤/٠٢/١٩ در محل تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه ٢١ پلاک ١١ به منظور تصویب صورتهای مالی منتهی به ١٣٩٣/١٠/٣٠ حضور به هم رسانند.حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در مجمع بلامانع می باشد .
مدیریت صندوق سرمایه گذاری ایتام برکت