نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحد های صندوق به ٢٠٠,٠٠٠

با توجه به تکمیل واحد های سرمایه گذاری صندوق مجوز افزایش سقف واحد های صندوق از ٥٠,٠٠٠ واحد به ٢٠٠,٠٠٠ واحد سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.