نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که

در ساعت14:30مورخ1400/01/16در محل تهران خیابان گاندی نبش 23 پلاک 73 کارگزاری تدبیرگران فردابرگزار می گردد به منظور تغییرات در امیدنامه صندوق حضور به هم رسانید.حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در مجمع بلامانع می باشد.