نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق دعوت میگردد تا در جلسه مجمع که در ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 1399/02/10 در محل کارگزاری تدبیر گران فردا: تهران – خیابان گاندی– نبش 23 – پلاک73- طبقه سوم  تشکیل می شود به منظور تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/10/30و سایر موارد حضور بهم رسانند.حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در مجمع بلامانع می باشد.