نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق دعوت میگردد تا در جلسه مجمع که در ساعت 15روزچهار شنبه مورخ 1398/08/29در محل کارگزاری تدبیرگران فردا: تهران – خیابان گاندی – نبش کوچه23 – پلاک73-طبقه سوم  تشکیل می شود به منظور تغییرات امیدنامه و سایر موارد حضور بهم رسانند.حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در مجمع بلامانع می باشد.