نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق دعوت میگردد تا در جلسه مجمع که در ساعت 14روزسه شنبه مورخ 1398/03/07 در محل بنیادبرکت: تهران – میدان آرژانتین -خیابان بخارست – خیابان هشتم – پلاک٦-طبقه اول  تشکیل می شود به منظور تغییرات امیدنامه و سایر موارد حضور بهم رسانند.حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در مجمع بلامانع می باشد.