نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ایتام برکت

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق دعوت میگردد تا در جلسه مجمع که در ساعت 14روز یکشنبه مورخ 16/01/1397 در محل بنیادبرکت: تهران میدان آرژانتین -خیابان بخارست خیابان هشتم پلاک٦-طبقه اول  تشکیل می شود به منظور تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/10/1396 و سایر موارد حضور بهم رسانند.حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در مجمع بلامانع می باشد.