نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش مدیر اجرا

عنوان تاریخ درج
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به 99/10/30(حسابرسی نشده) 1400/02/01
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 1400/01/31(حسابرسی نشده) 1400/02/01
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 99/10/30(حسابرسی نشده) 1400/02/01
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1398/10/15 و 1398/11/15 و 1398/12/15 و 1399/01/15 به مدیر اجرا6 1399/09/18
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 99/07/30(حسابرسی شده) 1399/09/09
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 99/04/31(حسابرسی شده) 1399/09/09
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1398/09/15 به مدیر اجرا6 1399/05/07
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 99/01/31(حسابرسی شده) 1399/04/07
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 99/01/31(حسابرسی نشده) 1399/02/22
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1398/06/15 و 1398/07/15 و 1398/08/15 به مدیر اجرا6 1399/02/15
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1398/05/15به مدیر اجرا6 1399/01/16
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1398/04/15به مدیر اجرا6 1398/12/25
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به 98/10/30(حسابرسی شده) 1398/12/20
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 98/10/30(حسابرسی شده) 1398/12/20
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به 98/10/30(حسابرسی نشده) 1398/12/12
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 98/10/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1398/11/28
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1398/03/15به مدیر اجرا6 1398/10/25
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 98/10/30(حسابرسی نشده) 1398/10/15
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1398/02/15به مدیر اجرا6 1398/09/26
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1398/07/30 1398/09/11
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1398/01/15به مدیر اجرا6 1398/08/26
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 98/07/30(حسابرسی نشده) 1398/08/21
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/10/15و 1397/11/15 و 1397/12/15 به مدیر اجرا6 1398/07/29
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1398/04/31 1398/07/24
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 98/04/31(حسابرسی نشده) 1398/07/03
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/04/15
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/07/15و 1397/08/15 و 1397/09/15به مدیر اجرا6 1398/04/04
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/06/15به مدیر اجرا6 1398/04/02
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 98/01/31(حسابرسی نشده) 1398/03/28
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سالانه منتهی به 97/10/30(حسابرسی شده) 1398/02/23
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/10/30(حسابرسی شده) 1398/02/23
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/10/30(حسابرسی نشده) 1397/11/16
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/07/30(حسابرسی شده) 1397/11/14
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/07/30(حسابرسی نشده) 1397/08/23
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/04/31(حسابرسی شده) 1397/07/18
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/05/15به مدیر اجرا6 1397/05/23
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/04/31حسابرسی نشده 1397/05/10
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1397/02/15و 1397/03/15و 1397/04/15به مدیر اجرا6 1397/05/10
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سه ماهه منتهی به 97/01/31حسابرسی نشده 1397/03/09
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا سالانه منتهی به 961030 حسابرسی شده 1397/02/15
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا منتهی به سه ماهه منتهی به 961030 حسابرسی شده 1397/02/15
گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا منتهی به سه ماهه چهارم و سالانه منتهی به 96/10/30 حسابرسی نشده 1397/01/28
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/07/30 1396/10/05
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/04/31 1396/06/08
گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش مدیر اجرای صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/01/31 1396/03/09
گزارش مدیر اجرا 1396/02/25