نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1400/01/16 1400/02/21
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1400/01/16 1400/01/16
صورت جلسه مجمع (تغییرات امید نامه) مورخ 1399/08/17 1399/09/05
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1399/08/17 1399/08/17
صورت جلسه (تصویب صورت های مالی و گزارش مدیر اجرا) منتهی به 1398/10/30 1399/04/10
اسامی حاضران در مجمع 1399/02/10 1399/02/13
صورت جلسه مجمع(تغییر امضادارها) 1398/09/20
صورت جلسه مجمع (تغییرات امید نامه) مورخ 1398/08/29 1398/09/18
اسامی حاضران در مجمع 1398/08/29 1398/08/29
صورت جلسه مجمع (تصویب صورت های مالی) مورخ 1398/03/07 (اصلاحیه) 1398/06/04
صورت جلسه مجمع (تغییر مدیر اجرا) مورخ 1398/05/08 1398/05/19
اسامی حاضران در مجمع 1398/05/08 1398/05/12
صورت جلسه مجمع (تغییرات امید نامه) مورخ 1398/03/07 1398/03/28
صورت جلسه مجمع (تصویب صورت های مالی) مورخ 1398/03/07 1398/03/27
اسامی حاضران در مجمع 1398/03/07 1398/03/07
صورت جلسه مجمع (تغییرات اساسنامه) مورخ 1397/02/16 1398/01/26
صورت جلسه مجمع (افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری)مورخ 1397/05/06 1397/05/17
صورت جلسه مجمع (تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس)مورخ 1397/02/23 1397/03/08
صورت جلسه مجمع (تصویب هزینه های صندوق)مورخ 1397/02/23 1397/03/08
اسامی حاضرین در مجمع97/02/23 1397/02/26
اسامی حاضرین در مجمع97/02/16 1397/02/16
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1396/10/15به مدیر اجرا6 1396/10/20
امه اعلام واریز سود منتهي به 1396/08/15و 1396/09/15به مدیر اجرا6 1396/10/19
صورت جلسه مجمع (ترکیب داراییها و کارمزد مدیر )1396/08/13 1396/09/11
صورت جلسه مجمع (تمدید فعالیت صندوق )1396/08/13 1396/09/04
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1396/08/13 1396/08/13
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1396/07/15به مدیر اجرا6 1396/07/19
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1396/06/15به مدیر اجرا6 1396/06/22
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1396/05/15به مدیر اجرا 1396/06/15
صورت جلسه مجمع (تغییر ضامن نقد شوندگی )1396/02/23 1396/05/25
صورت جلسه مجمع 1396/02/23 1396/03/24
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1396/02/15و 1396/03/15 به مدیر اجرا 1396/03/24
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1396/02/23 1396/02/23
صورت جلسه مجمع مورخ29/02/1394 1395/03/25
نامه اعلام واریز سود منتهي به 15/02/1395 و 15/03/1395 به مدیر اجرا 1395/03/24
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1395/02/29 1395/02/29
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مورخ 23/10/1394 1394/11/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری ایتام برکت مورخ 19-02-94راس ساعت 11 1394/06/09
صورت جلسه مجمع مورخ19/02/1394 1394/04/23
صورت جلسه مجمع موسس 1393/11/08