نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱400/01/31 (حسابرسی نشده) 1400/02/22
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1400/01/31(حسابرسی نشده) 1400/02/22
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1400/01/31 1400/02/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/11/30 1399/12/03
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی نشده) 1399/11/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی نشده) 1399/11/27
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/10/30 1399/11/06
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/09/30 1399/10/02
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/08/30 1399/09/03
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹9/07/30 (حسابرسی نشده) 1399/08/25
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1399/07/30(حسابرسی نشده) 1399/08/25
گزارش عملکرد مدیران برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹9/04/31 (حسابرسی شده) 1399/08/19
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1399/04/31(حسابرسی شده) 1399/08/19
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/07/30 1399/08/05
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/06/31 1399/07/02
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/05/31 1399/06/02
گزارش عملکرد مدیران برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹9/04/31 (حسابرسی نشده) 1399/05/27
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1399/04/31(حسابرسی نشده) 1399/05/27
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/04/31 1399/05/04
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/03/31 1399/04/01
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/02/31 1399/03/06
گزارش عملکرد مدیران برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹9/01/31 1399/02/17
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/01/31(حسابرسی نشده) 1399/02/17
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/01/31 1399/02/03
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی شده) 1399/01/25
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی شده) 1399/01/25
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/12/29 1399/01/06
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/11/30 1398/12/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی نشده) 1398/11/26
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی نشده) 1398/11/26
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/10/30 1398/11/05
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/09/30 1398/10/01
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/08/30 1398/09/04
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/07/30(حسابرسی نشده) 1398/08/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه1398 1398/08/06
صورت های مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 1398/04/31(حسابرسی شده) 1398/07/21
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/06/31 1398/07/03
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/05/31 1398/06/05
گزارش عملکرد مدیران برای دوره مالی منتهی به 1398/04/31 1398/05/22
اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 1398/04/31 (حسابرسي نشده) 1398/05/22
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/04/31 1398/05/02
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1398/03/31 1398/04/03
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری ایتام برکت منتهي به 1398/02/31 1398/03/07
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/10/30 (حسابرسی شده) (اصلاحی) 1398/02/29
گزارش عملکرد مدیران برای دوره مالی منتهی به 1398/01/31 1398/02/28
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/01/31(حسابرسی نشده) 1398/02/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/10/30 (حسابرسی شده) 1398/02/23
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری ایتام برکت منتهي به 1398/01/31 1398/02/04
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری ایتام برکت منتهي به 1397/12/29 1398/01/07
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری ایتام برکت منتهي به 1397/11/30 1397/12/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/10/30 (حسابرسی نشده) 1397/11/24
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/10/30 (حسابرسی نشده) 1397/11/24
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری ایتام برکت منتهي به 1397/10/30 1397/11/06
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری ایتام برکت منتهي به 1397/09/30 1397/10/01
صورت های مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 1397/04/31(حسابرسی شده) 1397/09/20
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1397/08/30 1397/09/05
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/07/30 1397/08/30
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/07/30(حسابرسی نشده) 1397/08/30
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1397/07/30 1397/08/06
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1397/06/31 1397/07/10
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1397/05/31 1397/06/07
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 1397/04/31 1397/05/22
صورت های مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 1397/04/31(حسابرسی نشده) 1397/05/22
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره مالی منتهی 31/01/97 1397/05/08
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت منتهي به 1397/03/31 1397/04/10
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورت های مالی برای دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 1397/01/31 1397/02/26
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/26
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1396/11/15و 1397/01/15به مدیر اجرا6 1397/02/19
صورت هاي مالي (حسابرسي شده)سالانه منتهي به 96/10/30 1397/02/15
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت منتهی به 1397/01/31 1397/02/09
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت منتهی به 1396/12/29 1397/01/18
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش عملکرد مدیران برای سال منتهی به 1396/10/30 1396/11/29
صورت هاي مالي (حسابرسي نشده)سالانه منتهي به 96/10/30 1396/11/29
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30دی ماه 96 1396/11/20
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30آذر ماه 96 1396/11/01
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30 مهرماه 1396 1396/08/29
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 96/07/30 1396/08/29
صورت های مالی (حسابرسی شده)6 ماهه منتهی به 96/04/31 1396/08/09
صورت های مالی (حسابرسی نشده)6 ماهه منتهی به 96/04/31 1396/05/24
گزارش عملکرد مدیران برای سال منتهی به 1396/04/31 1396/05/24
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1396/04/15 به مدیر 1396/04/20
صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به 31فروردین 1396 1396/02/30
گزارش عملکرد مدیران برایدوره سه ماهه منتهی به 1396/01/31 1396/02/30
صورت مالی سالیانه منتهی به 95/10/30 (حسابرسی شده) 1396/02/04
گزارش حسابرس درخصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرادوره3ماهه منتهی به30/10/95 1396/02/02
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای سال منتهی به30/10/95 1396/02/02
گزارش عملکرد مدیران 1395/11/20
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1395/10/30 1395/11/20
واریز سود منتهی به 1395/11/15 1395/11/20
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به30/10/95 1395/11/13
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/07/15 به مدیر اجرانامه اعلام واریز سود منتهي 1395/07/25
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به 95/4/31 1395/06/24
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/06/15 به مدیر اجرا 1395/06/23
صورت های مالی شش ماه منتهی به 31/04/1395 (حسابرسی نشده) 1395/05/30
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماه منتهی به 31/04/1395 1395/05/30
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/05/15 به مدیر اجرا 1395/05/20
گزارش مدیر اجرا برای عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/04/31 1395/05/18
نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/04/15 به مدیر اجرا 1395/04/23
نامه اعلام واریز سود منتهي به 15/02/1395 و 15/03/1395 به مدیر اجرا 1395/03/24
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به 30/1/95 1395/03/18
گزارش مدیر اجرا برای عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/01/31اصلاح شده در مجمع 1395/03/10
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به30/10/94 1395/02/21
صورت های مالی سالانه منتهی به 30/10/1394 (حسابرسی شده) 1395/02/15
صورت های مالی دوره مالی سه ماه منتهی به 31/01/1395 1395/02/14
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی سه ماه منتهی به 31/01/1395 1395/02/14
گزارش مدیر اجرا برای عملکرد 3 ماهه منتهی به 20/01/1395 1395/01/30
نامه اعلام واریز سود منتهي به 15/01/1395به مدیر اجرا 1395/01/23
نامه اعلام واریز سود منتهي به 15/12/1394به مدیر اجرا 1394/12/24
گزارش فعالیت مدیران برای سال مالی منتهی به 30/10/1394 1394/11/27
صورت های مالی سالانه منتهی به 30/10/1394 (حسابرسی نشده) 1394/11/27
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به20/10/94 1394/11/18
گزارش مدیر اجرا برای عملکرد یک ساله منتهی به 1394/10/30 1394/11/12
گزارش مدیر اجرا برای عملکرد 3 ماهه منتهی به 20/10/1394 1394/10/23
نامه اعلام واریز سود منتهي به 15/09/1394 و 15/10/1394 به مدیر اجرا 1394/10/23
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به 20/7/94 1394/10/21
گزارش مدیر اجرا برای دوره منتهی به 20/07/1394 1394/10/12
صورت های مالی شش ماه منتهی به 31/04/1394 (حسابرسی شده) 1394/09/23
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به 20/4/94 1394/09/18
صورت های مالی نه ماه منتهی به 30/07/1394 (حسابرسی نشده) 1394/08/30
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی نه ماه منتهی به 30/07/1394 1394/08/30
نامه اعلام واریز سود منتهي به 15/08/1394به مدیر اجرا 1394/08/25
گزارش مدیر اجرا برای دوره منتهی به 30/07/1394 1394/08/11
گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به 20/1/94 1394/08/11
نامه اعلام واریز سود منتهي به15/07/1394به مدیر اجرا 1394/07/29
گزارش مدیر اجرا برای دوره هفت ماهه منتهی به 01/07/1394 1394/07/08
نامه اعلام واریز سود دوره سوم براي دوره 56 روزه منتهي به 15/6/1394 به مدیر اجرا 1394/06/25
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماه منتهی به 31/04/1394 1394/05/25
صورت های مالی شش ماه منتهی به 31/04/1394 (حسابرسی نشده) 1394/05/25
نامه اعلام واریز سود دوره دوم براي سه ماه منتهي به 20/4/1394 به مدیر اجرا 1394/04/31
گزارش مدیراجرا برای دوره منتهی به 20/01/1394 1394/03/18
صورت های مالی دوره مالی سه ماه منتهی به 31/01/1394 1394/02/22
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی سه ماه منتهی به 31/01/1394 1394/02/22
نامه اعلام واریز سود دوره اول براي سه ماه منتهي به 20/1/1394 به مدیر اجرا 1394/02/08
فعالیت مدیران برای یک ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 1393/10/30 (اصلاح شده) 1394/02/06
صورت های مالی یک ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 1393/10/30 (حسابرسی شده) 1394/02/05
فعالیت مدیران برای دوره مالی یک ماه و بیست و هفت روزه منتهی به 1393/10/30 1393/11/28
صورت های مالی یک ماه و بیست و هفت روزه منتهی به 1393/10/30 (حسابرسی نشده) 1393/11/28