نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/21
کل خالص ارزش دارائی ها 938,108,871,252 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,050,547 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,050,547 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,070,465 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 185,744

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/10/30

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

موسسه بنياد بركت

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

مدیر اجرا:

بنياد اجتماعي بركت احسان